Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy KODEKS HANDLOWY i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w pisarskich oraz w druku. Zastrzegamy sobie prawo zmian w okresie ważności niniejszego dokumentu, w przypadku wprowadzenia zmian przez producenta poszczególnych produktów, na które firma METALOGIS nie ma wpływu. O zmianach wprowadzonych w okresie jej ważności adresat oferty zostanie poinformowany.

A. CENY I KOSZTY DOSTAWY:

 1. Wszystkie ceny podane indywidualnie w ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT ani kosztu dostawy (transport i ubezpieczenie towaru) do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
 2. W przypadku niewyszczególnienia na ofercie kosztu dostawy, zostanie on doliczony w momencie zakupu zależnie od całkowitej wartości netto zamawianych towarów koszt dostawy wynosi odpowiednio:
  – 15 EUR netto – koszt pakowania i transportu dla zamówień o wartości do 325,00 zł netto
  – 10,00 EUR netto – koszt pakowania i transportu dla zamówień o wartości powyżej 325,00 EUR netto i do 500,00 EUR netto
  – 0,00 EUR netto – koszt pakowania i transportu dla zamówień powyżej 500,00 EUR netto
 3. Wyszczególniony w ofercie rabat handlowy dotyczy wyłącznie produktów występujących łącznie w konfiguracji wyszczególnionej w wariantach na ofercie i nie ma zastosowania w przypadku zamawiania pojedynczych produktów.

B. INSTALACJA I SZKOLENIE:

Instalacja i szkolenie wliczone jest w cenę urządzenia.

C. TERMINY DOSTAW:

Terminy dostaw, liczone od daty złożenia zamówienia (w przypadku zakupów leasingowych – od daty zakończenia formalności związanych z finansowaniem przedmiotu leasingu):
· od 1 do 3 tygodni w przypadku materiałów eksploatacyjnych do metalografii
· od 3 do 12 tygodni w przypadku urządzeń do metalografii
· do 3 do 10 tygodni w przypadku twardościomierzy
· od 2 do 10 tygodni w przypadku spektrometrów XRF, LIBS i iskrowych

D. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI (DOTYCZY URZĄDZEŃ):

 1. Gwarantem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest firma METALOGIS K.Boguszewski G.Ostapiuk S.C., Warszawa
 2. Fabrycznie nowe urządzenia standardowo są objęte są:
  – 12-miesięczną gwarancją producenta w przypadku spektrometrów laserowych LIBS
  – 24-miesięczną gwarancją producenta w przypadku urządzeń metalograficznych, twardościomierzy oraz spektrometrów rentgenowskich XRF
 3. Gwarancja dla urządzeń podemonstracyjnych i/lub używanych jest określana indywidualnie dla tych urządzeń przez Gwaranta – wówczas nie ma zastosowania punkt. D.2.
 4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: firma METALOGIS K.Boguszewski G.Ostapiuk S.C., Warszawa.
 5. Gwarancja nie obejmuje części zużywalnych, podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie prawidłowej eksploatacji.
 6. Obowiązki z tytułu napraw gwarancyjnych wykonuje Sprzedawca.
 7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Rękojmia na sprzedane urządzenia jest przez strony wyłączona.
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:
  a) mechanicznych
  b) powstałych w wyniku wadliwego transportu
  c) wynikłych z niewłaściwej obsługi, konserwacji, niewłaściwego składowania i przechowywania
  d) powstałych w wyniku korozji, będącej efektem kontaktu urządzeń z materiałami i/lub środkami wywołującymi i/lub przyspieszającymi korozję
  e) powstałych w wyniku niestosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych
  f) powstałych w wyniku użytkowania w agresywnym środowisku przemysłowym o wilgotności powietrza większej niż 90%, w oparach kwasów, soli, itp.
 10. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu poniesionych strat spowodowanych lub mających związek z przestojem w pracy urządzeń objętych gwarancją na czas ich naprawy.
 11. Warunkiem uznania reklamacji jest prawidłowe i zgodne z instrukcją obsługi zainstalowanie, uruchomienie, konserwacja i użytkowanie urządzenia oraz nieingerowanie w oryginalną konstrukcję i budowę urządzenia oraz niedokonywanie samodzielnie napraw bez zgody Gwaranta.
 12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać samodzielnie.
 13. Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i klasyfikacji uszkodzeń.
 14. Naprawy gwarancyjne wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis sprzedawcy oraz producenta urządzeń.
 15. Czas reakcji serwisu: możliwie najszybszy, nie dłuższy niż 48 godzin.
 16. Czas naprawy: możliwie najszybszy, nie dłuższy niż 14 dni z wyjątkiem napraw wymagających sprowadzenia części, narzędzi lub osprzętu wymaganych do prawidłowej naprawy urządzenia.
 17. Miejsce naprawy: w miejscu instalacji urządzenia jeśli jest to technicznie, technologicznie i fizycznie możliwe; w przeciwnym wypadku w miejscu wskazanym przez Gwaranta. Koszty dostawy do miejsca naprawy pokrywa Nabywca/Właściciel urządzenia.
 18. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji w przypadku błędnego wykonania montażu i regulacji urządzenia przez nieautoryzowane zakłady naprawcze.
 19. Odpowiedzialność METALOGIS K.Boguszewski G.Ostapiuk S.C. z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

E. WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności określone są indywidualnie w ofercie.

F. WAŻNOŚĆ OFERTY:

Ważność oferty wynosi 30 dni od daty wystawienia oferty, chyba że na ofercie określoną ją inaczej.

G. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

Aby zamówić wybrane produkty, wyślij faks na nr +48 (22) 353 99 27 lub e-mail na adres zamowienia@metalogis.com powołując się na numer oferty i wariant(y).